Apie asociaciją

Narystė

Asociacijos nariais gali tapti Lietuvos ir užsienio gydytojai otorinolaringologai, taip pat kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, visų Asociacijos valdybos narių sprendimu priimti į Asociaciją.

Asociacijos narys gali būti kitų asociacijų nariu.

Asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, Asociacijos pirmininkui pateikia raštišką prašymą.

Asmuo Asociacijos visas įstatuose numatytas nario teises įgyja nuo Asociacijos visuotinio narių susirinkimo nustatytų vienkartinio stojamojo (jeigu nustatytas) ir metinio nario mokesčio už einamuosius metus sumokėjimo dienos.

Prašymas stojimui į Asociaciją