Apie asociaciją

Įstatai

1. Bendroji dalis

1.1. Klaipėdos krašto otorinolaringologų asociacija (toliau – „Asociacija“) – tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

1.2. Asociacija įsteigta ir vykdo veiklą vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei šiais įstatais. Šiuose įstatuose neaptartus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.

1.3. Asociacijos pavadinimas yra: Klaipėdos krašto otorinolaringologų asociacija.

1.4. Asociacijos teisinė forma yra asociacija.

2. Veiklos laikotarpis ir finansiniai metai

2.1. Asociacijos veiklos trukmė – neterminuota.

2.2. Asociacijos finansiniais metais laikomas dvylikos mėnesių laikotarpis nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

3. Veiklos tikslai, sritys bei rūšys

3.1. Asociacijos veiklos tikslas yra remti Lietuvos otorinolaringologijos vystymąsi pasitelkus medicinos mokslą ir praktiką, koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesus ir juos ginti bei tenkinti kitus viešuosius interesus.

3.2. Asociacijos uždaviniai yra kelti Asociacijos narių profesinę kvalifikaciją, palaikyti mokslinių tyrimų ir medicinos praktikos ryšius, palaikyti bendradarbiavimą su gretutinių specialybių atstovais ir kitų regionų ar užsienio valstybių specialistais, draugijomis, asociacijomis ar sąjungomis, taip pat aktyviai propaguoti otorinolaringologijos, kaip medicinos mokslo šakos, pasiekimus, skatinti otorinolaringologinius mokslinius tyrimus bei platinti informaciją apie jų reikšmę visuomenei.

3.3. Savo tikslams pasiekti Asociacija rengia susirinkimus organizaciniais bei tiksliniais klausimais, organizuoja gydytojų otorinolaringologų mokslines - praktines konferencijas bei leidžia jų medžiagą, padeda Lietuvos otorinolaringologų ir kitoms otorinolaringologų draugijoms organizuojant gydytojų otorinolaringologų mokslines praktines konferencijas bei leidžiant jų medžiagą, taip pat rengia pasiūlymus Sveikatos apsaugos įstaigoms otorinolaringologinei pagalbai gerinti. Asociacija turi teisę vykdyti bet kokią kitą įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.

4. Narystė asociacijoje. Asociacijos narių teisės ir pareigos

4.1. Asociacijos nariais yra steigėjai ir kiti asmenys, priimti į Asociaciją šių įstatų nustatyta tvarka. Asociacijos nariais gali tapti Lietuvos ir užsienio gydytojai otorinolaringologai, taip pat kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, visų Asociacijos valdybos narių sprendimu priimti į Asociaciją.

4.2. Asociacijos narys turi teisę dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime, rinkti Asociacijos valdybos organus ir būti į juos išrinktas, kreiptis į Asociacijos pirmininką su prašymu sušaukti Asociacijos valdybos posėdį ypač svarbioms problemoms spręsti, teikti pasiūlymus dėl valdybos posėdžio darbotvarkės, naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis, gauti informaciją apie Asociacijos veiklą ir susipažinti su Asociacijos dokumentais, taip pat bet kada išstoti iš Asociacijos.

4.3. Asociacijos narys privalo laikytis Asociacijos įstatų, laiku mokėti metinį nario ir kitus nustatytus mokesčius, teikti Asociacijai informaciją bei kitą pagalbą, būtiną Asociacijos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, tinkamai reprezentuoti Asociaciją ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, galinčių padaryti žalos Asociacijos įvaizdžiui ir veiklai.

4.4. Asociacijos narys gali būti kitų asociacijų nariu.

5. Stojamojo, nario ir kitų mokesčių mokėjimo tvarka

5.1. Stojamojo, nario ir kitų mokesčių mokėjimo tvarka tvirtinama Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

6. Naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos tvarka ir sąlygos

6.1. Asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, Asociacijos pirmininkui pateikia raštišką prašymą. Sprendimą dėl asmens priėmimo Asociacijos nariu priima Asociacijos valdyba 2/3 (dviejų trečiųjų) dalyvaujančių narių balsų dauguma. Apie priimtą sprendimą Asociacijos pirmininkas informuoja pareiškėją.

6.2. Asmuo Asociacijos visas šiuose įstatuose numatytas nario teises įgyja nuo Asociacijos visuotinio narių susirinkimo nustatytų vienkartinio stojamojo (jeigu nustatytas) ir metinio nario mokesčio už einamuosius metus sumokėjimo dienos.

6.3. Narystė Asociacijoje pasibaigia:

6.3.1. nariui pateikus raštišką prašymą Asociacijos pirmininkui dėl išstojimo iš Asociacijos;

6.3.2. likvidavus narį-juridinį asmenį ar atšaukus tokio juridinio asmens registravimą;

6.3.3. pašalinus narį Asociacijos valdybos sprendimu šių įstatų 6.4 str. nustatytais pagrindais.

6.4. Nariai iš Asociacijos gali būti pašalinti Asociacijos valdybos sprendimu, priimtu 2/3 (dviejų trečdalių) dalyvaujančių narių balsų dauguma, jeigu jie:

6.4.1. per 5 (penkis) mėnesius po nustatyto termino nesumoka metinio nario mokesčio;

6.4.2. kenkia Asociacijai (pažeidžia šiuos įstatus, nevykdo įstatuose numatytų įsipareigojimų, vykdo veiklą, nesuderinamą su šiais įstatais ar Asociacijos tikslais);

6.4.3. kenkia Asociacijos reputacijai.

6.5. Narystei pasibaigus Asociacijos nario sumokėti mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

6.6. Asociacija gali turėti garbės narių, nesančių Asociacijos nariais, tačiau savanoriškai prisidedančių prie Asociacijos tikslų įgyvendinimo ar reikšmingai nusipelniusių įgyvendinant šiuos tikslus. Sprendimas dėl garbės nario vardo suteikimo (atėmimo) turi būti priimtas 2/3 (dviejų trečdalių) Asociacijos valdybos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.

6.7. Garbės nariai sprendimų priėmimo ir balsavimo teisės Asociacijoje neįgyja, metinio nario mokesčio nemoka. Garbės nariai turi teisę dalyvauti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime, naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis ir gauti informaciją apie Asociacijos veiklą. Garbės nariai gali bet kada išstoti iš Asociacijos arba būti pašalinti atsiradus šių įstatų 6.4 str. nurodytoms aplinkybėms.

6.8. Asociacijos rėmėju gali būti fizinis ar juridinis asmuo, nedalyvaujantis Asociacijos veikloje, bet remiantis ją piniginėmis lėšomis, materialiniais ir kitais ištekliais.

7. Asociacijos organai

7.1. Asociacijos organai yra šie:

7.1.1. visuotinis narių susirinkimas;

7.1.2. valdyba;

7.1.3. pirmininkas.

8. Visuotinis narių susirinkimas

8.1. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos organas, šaukiamas ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per metus.

8.2. Asociacijos visuotiniame narių susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi visi asmenys, susirinkimo dieną esantys Asociacijos nariais.

8.3. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas:

8.3.1. keičia Asociacijos įstatus;

8.3.2. skiria (renka) ir atšaukia valdybos narius bei Asociacijos pirmininką;

8.3.3. nustato Asociacijos narių stojamojo, metinio nario mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

8.3.4. tvirtina Asociacijos veiklos ataskaitą ir metinę finansinę atskaitomybę;

8.3.5. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

8.4. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas sprendžia ir kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme jo kompetencijai priskirtus klausimus, jeigu šie įstatai nenumato kitaip.

8.5. Eilinį Asociacijos visuotinį narių susirinkimą Asociacijos pirmininkas šaukia kartą per metus ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo Asociacijos finansinių metų pabaigos.

8.6. Neeilinis Asociacijos visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/2 (viena antroji) Asociacijos narių, dauguma Asociacijos valdybos narių arba Asociacijos pirmininkas.

8.7. Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui pirmininkauja Asociacijos pirmininkas arba kitas visuotinio narių susirinkimo paskirtas asmuo. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.

8.8. Asociacijos visuotiniame narių susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę ir Asociacijos garbės nariai.

8.9. Pranešimą apie Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sušaukimą Asociacijos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo privalo kiekvienam Asociacijos nariui bei garbės nariui išsiųsti elektroniniu paštu ir/ar informuoti asmeniškai telefonu likus ne mažiau nei 10 (dešimt) dienų iki susirinkimo dienos. Pranešime apie susirinkimą nurodoma jo data, vieta, darbotvarkė, siūlomi sprendimų projektai.

8.10. Asociacijos nariai, valdybos nariai ir Asociacijos pirmininkas gali pildyti Asociacijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę. Siūlymas papildyti darbotvarkę gali būti pateiktas ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) dienoms iki visuotinio narių susirinkimo. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais.

8.11. Jeigu Asociacijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, buvo pakeista, apie jos pasikeitimus Asociacijos nariams turi būti pranešta tokiu pat būdu kaip apie Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sušaukimą, ne vėliau kaip likus 2 (dviem) darbo dienoms iki visuotinio narių susirinkimo.

8.12. Jeigu visi Asociacijos nariai sutinka, Asociacijos visuotinis narių susirinkimas gali būti sušauktas nesilaikant įstatų 8.9 str. nustatyto termino.

8.13. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Asociacijos narių. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po mėnesio turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais nepriklausomai nuo dalyvaujančių narių skaičiaus.

8.14. Asociacijos nariai turi teisę balsuoti iš anksto raštu užpildydami balsavimo biuletenį. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą. Bendruosius balsavimo biuletenius balsuoti raštu pareikalavusiems nariams Asociacijos pirmininkas privalo išsiųsti raštu pareikalavusiems nariams ne anksčiau kaip prieš 10 (dešimt) dienų ir ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas iki visuotinio narių susirinkimo.

8.15. Išankstinis balsavimas biuleteniu yra įskaitomas į susirinkimo, taip pat ir pakartotinio, kvorumą ir balsavimo rezultatus. Asociacijos narys neturi teisės balsuoti visuotiniame narių susirinkime už sprendimą, dėl kurio iš anksto pareiškė savo valią raštu.

8.16. Balsavimas visuotiniame narių susirinkime yra atviras, išskyrus atvejus, kai daugiau kaip pusė visų susirinkime dalyvaujančių narių atskirais darbotvarkės klausimais nusprendžia balsuoti slaptai.

8.17. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Asociacijos narių. Susirinkimo sprendimas, išskyrus Įstatų 8.3.1, 8.3.3 ir 8.3.5 punktuose nurodytus sprendimus, kurių priėmimui reikalinga 2/3 (dviejų trečiųjų) balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų dauguma, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsu „už“ negu „prieš“.

8.18. Visuotinio narių susirinkimo posėdžiai turi būti protokoluojami.

9. Valdyba

9.1. Asociacijos valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, atsakingas už kertinių Asociacijos veiklos tikslų vykdymą, strateginių sprendimų priėmimą ir turintis funkcijas, nurodytas šiuose įstatuose.

9.2. Asociacijos valdybos narius, taip pat ir valdybos pirmininką, renka Asociacijos narių susirinkimas šių įstatų nustatyta tvarka. Asociacijos valdybos pirmininku ir Asociacijos pirmininku gali būti tas pats asmuo.

9.3. Valdyba yra sudaroma iš 6 narių, kurie yra renkami 4 (ketverių) metų kadencijai. Asociacijos nariai (įskaitant pirmininką) gali būti perrenkami neribojant kadencijų skaičiaus.

9.4. Valdybos nariai bet kada gali būti atšaukti iš einamų pareigų Asociacijos narių susirinkimo sprendimu, taip pat pasitraukti iš pareigų savo noru įteikiant prašymą Asociacijos pirmininkui.

9.5. Asociacijos valdyba:

9.5.1. priima narius į Asociaciją bei juos šalina iš Asociacijos;

9.5.2. priima sprendimą dėl Asociacijos filialų, atstovybių ir kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

9.5.3. suteikia Asociacijos garbės nario statusą;

9.5.4. Asociacijos vardu sudaro sandorius, kurių vertė viršija LTL 500 (penkis šimtus litų);

9.5.5. suteikia įgaliojimus kitiems asmenims laikinai atlikti Asociacijos pirmininko kompetencijai priklausančias funkcijas;

9.5.6. sprendžia kitus šių įstatų jai priskirtus klausimus.

9.6. Valdybos sprendimas laikomas priimtu, kai už jį balsuoja daugiau nei pusė posėdyje dalyvaujančių valdybos narių. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.

10. Pirmininkas

10.1. Asociacijos pirmininkas yra vienasmenis Asociacijos valdymo organas, kuris organizuoja Asociacijos kasdieninę veiklą. Asociacijos pirmininką 4 metų kadencijai renka bei atšaukia Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.

10.2. Asociacijos pirmininkas:

10.2.1. organizuoja Asociacijos veiklą;

10.2.2. savo kompetencijos ribose vykdo bei organizuoja Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimų vykdymą bei vykdymo kontrolę;

10.2.3. vykdo Asociacijos valdybos sprendimus;

10.2.4. priima ir atleidžia iš darbo Asociacijos darbuotojus;

10.2.5. organizuoja Asociacijos visuotinius narių susirinkimus, šaukia valdybos posėdžius Asociacijos narių prašymu;

10.2.6. savo kompetencijos ribose leidžia įsakymus, reguliuojančius Asociacijos vidaus tvarką ir kitą veiklą;

10.2.7. pateikia visuotiniam narių susirinkimui Asociacijos veiklos ataskaitą, metinę finansinę atskaitomybę ir visą reikiamą medžiagą darbotvarkės klausimams svarstyti;

10.2.8. pasibaigus atskirų ar visų valdybos narių kadencijai, taip pat jiems atsistatydinus ar juos atšaukus šių Įstatų nustatyta tvarka, artimiausiam visuotiniam narių susirinkimui pateikia galimas naujų valdybos narių kandidatūras;

10.2.9. Asociacijos vardu sudaro sandorius, kurių vertė neviršija LTL 500 (penkių šimtų litų);

10.2.10. atidaro ir uždaro Asociacijos sąskaitas bankuose.

10.2.11. atstovauja Asociacijai santykiuose su trečiaisiais asmenimis (tiek fiziniais, tiek ir juridiniais);

10.2.12. atstovauja Asociacijai teisme, arbitraže, valstybės ir savivaldybės institucijose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

10.2.13. organizuoja viešos informacijos paskelbimą;

10.2.14. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų bei poįstatyminių aktų, o taip pat šių įstatų numatytas funkcijas.

11. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka

11.1. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

12. Dokumentų ir kitos informacijos pateikimo nariams tvarka

12.1. Nariui raštu pareikalavus, Asociacija ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti galimybę susipažinti su Asociacijos dokumentais. Už dokumentų pateikimą atsako Asociacijos pirmininkas.

12.2. Asociacijos dokumentai Asociacijos nariams, o Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais – ir kitiems asmenims, paprastai pateikiami Asociacijos buveinėje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas išimtis. Asmens prašymu dokumentai gali būti išsiunčiami paštu ar telekomunikacijos priemonėmis. Tokiu atveju interesantas privalo apmokėti dokumentų pateikimo sąnaudas. Informacija Asociacijos nariams pateikiama nemokamai jų pageidaujama forma. Jeigu narys prašo informaciją pateikti kurjerio paštu ar kitokiu sąlyginiu brangumu išsiskiriančiu būdu, informacijos pateikimo išlaidas privalo apmokėti narys.

12.3. Konfidenciali informacija yra informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešąją informaciją), kuriai šį statusą savo sprendimu suteikia Asociacijos valdyba. Už konfidencialios informacijos atskleidimą narys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

13. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

13.1. Asociacijos filialai ir atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama, nuostatai tvirtinami, pirmininkai skiriami (atšaukiami) Asociacijos valdybos sprendimu.

14. Įstatų ir buveinės keitimo tvarka

14.1. Asociacijos įstatai gali būti keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 dalyvaujančių susirinkime Asociacijos narių balsų dauguma. Susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo. Įstatų pakeitimai įsigalioja tik juos įregistravus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre.

14.2. Asociacijos buveinės vieta keičiama visuotinio Asociacijos narių susirinkimo sprendimu.

15. Asociacijos lėšų ir pajamų naudojimo ir veiklos kontrolės tvarka

15.1. Asociacijos lėšų šaltiniai:

15.1.1. narių stojamieji ir metiniai mokesčiai ir tiksliniai įnašai, savanoriški įnašai;

15.1.2. fizinių ir juridinių asmenų neatlyginamai perduotos lėšos ir turtas;

15.1.3. lėšos ir turtas, gauti kaip parama;

15.1.4. kredito įstaigų mokamos palūkanos už jose saugomas lėšas;

15.1.5. kaip palikimas gautos lėšos ir turtas;

15.1.6. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos konkrečioms tikslinėms programoms įgyvendinti;

15.1.7. rėmėjų įnašai.

15.2. Asociacijos lėšų ir pajamų panaudojimo bei veiklos kontrolę vykdo visuotinis narių susirinkimas, kuris tvirtina Asociacijos veiklos ataskaitą. Šią ataskaitą rengia, ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo Asociacijos finansinių metų pabaigos Asociacijos narių susirinkimui pateikia ir Asociacijos veiklos kontrolę tarp visuotinių narių susirinkimų vykdo Asociacijos visuotinio narių susirinkimo 4 (ketverių) metų kadencijai išrinktas revizorius.

15.3. Asociacijos lėšos ir pajamos turi būti naudojamos šiuose įstatuose nustatytiems Asociacijos tikslams vykdyti.

15.4. Asociacija gali gauti paramą. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Šie įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo dienos.

16.2. Įstatai pasirašyti trimis egzemplioriais.

Pasirašyta 2013 m. spalio 18 d.

Asociacijos steigėjų vardu
_________________________________

Artūras Skikas

veikiantis pagal 2013 m. spalio 18 d. steigiamojo susirinkimo sprendimą